Goos streeft ernaar deze website regelmatig bij te werken. Goos kan hierover geen garanties bieden en kan fouten niet uit sluiten. Goos is niet aansprakelijk voor schade die het raadplegen van deze webpagina’s of de daarop vermelde links met zich brengt.

De inhoud is slechts informatief en geen vervangingsmiddel voor een professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd je behandelend arts. De informatie op de website is een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. Goos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

Beperking aansprakelijkheid
Het beeldmateriaal op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals illustraties, afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website te reproduceren, kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

© 2017 – Matthew van Ede van der Pals

@